Utvikle bedrift

Vindel er SIVA-partner og leverandør av SIVAs næringshage- og inkubatorprogram. Vindel skal bidra til utvikling av konkurransedyktig næringsliv gjennom å stimulere til økt innovasjonskraft i nyetablert og etablert næringsliv.

Vindel næringshage

Vindel er SIVA-partner og operatør for SIVAs næringshageprogram
på Nordmøre. VINDEL NÆRINGSHAGE er et kompetansenettverk bestående av ca. 30 deltakere på Nordmøre. Vindel skal bidra til økt kompetanse, vekst og lønnsomhet hos deltakerbedriftene. Dette skjer gjennom tilrettelagt infrastruktur i vårt utviklingsmiljø, nettverksbygging, kompetansehevende tiltak, tilgang på kapital og virkemidler samt direkte forretningsutvikling. Vår overordnede målsetting er å bidra til utvikling av flere vekstbedrifter i regionen.

Som næringshagebedrift er deltakerne en del av Vindels regionale nettverk og visjon om å bygge fremtidens næringsliv. Næringshagebedriftene er også del av SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

Oversikt over deltakere i Vindel Næringshage finner du her.

Vindel inkubator

VINDEL INKUBATORPROGRAM skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

Vindel AS tilbyr inkubatorbedriftene støtte gjennom prosjektledelse, forretningsutvikling, infrastruktur i vårt utviklingsmiljø, nettverksbygging, kompetansehevende tiltak, tilgang på kapital og virkemidler. Inkubatorbedriftene er en del av Vindels regionale nettverk og SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

For mer informasjon ta kontakt med:

Siri Aarland
Forretningsutvikler
(+ 47) 473 17 022
siri@vindel.no

Trond Hungnes
Senior prosjektleder
(+ 47) 472 33 178
trond@vindel.no

Vegard Jensås
Forretningsutvikler/Inkubatorleder
(+ 47) 920 68 676
vegard@vindel.no

Sindre Stavnesli
Leder næringshage
(+47) 982 03 556
sindre.stavnesli@norcorp.no

Prosjekter

Strømsvåg Engineering AS

Strømsvåg Engineering AS

Strømsvåg Engineering AS sin forretningside er å utvikle et konsept
og ny teknologi for nedsetting og opphenting av brøytestikker som vil gi positive økonomiske-, miljømessige- og samfunnseffekter for vegoperatører, vegvesenet og samfunnet. Målkunder er vegoperatørene som tilbyr tjenestene til byggherren (SVV i Norge). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statens Vegvesen og vegoperatører.

Strømsvåg vant i 2016 Heggset Engineering sin Idépris for sitt nyskapende konsept.

Kontakt: Trond Hungnes

Intopro

Intopro

Intopro er en spin-off fra 2 av våre næringshagebedrifter, Iso-Piloten AS og Eggedosis AS. Intopro AS leverer et nettbasert og motiverende verktøy for opplæring i fagkunnskap, ved hjelp av visuelle virkemidler og gamifisering til bedrifter med opplæringsbehov.

Intopro er i utviklingsfasen og har fått bistand til å gjennomføre markedsavklaring og utvikle markedsmateriell som skal testes ut mot kundene. I tillegg er Supernode, også en næringshagebedrift, engasjert til å bistå med utviklingen av verktøyet.

Kontakt: Siri Aarland

SalFjord AS

SalFjord AS

SalFjord AS er et oppdrettsselskap som skal utvikle og drifte landbasert oppdrett for laks med fokus på fiskehelse og biologi. SalFjord AS skal med dette fokuset levere et premium produkt basert på bærekraftig drift og minimal påvirkning på miljøet. Selskapet er etablert ved 35 aksjonærer, der aksjonærene er utvalgt spesielt med tanke på kompetanse og bidragsevne til utvikling av selskapet. SalFjord AS sikter på å utvikle anlegget på Tjeldbergodden med Statoils metanolfabrikk som nærmeste nabo. Det er planlagt å benytte spillvann fra metanolfabrikken for å kontrollere temperaturen på vannet i anlegget og dermed skape optimale forhold for tilvekst på fisken. Vindel AS bistår med prosjektstøtte på både oppdrett og tomteutvikling.

Kontakt: Vegard Jensås

Undervisningsplan.no

Undervisningsplan.no

Undervisningsplan.no er en læringsplattform for lærere. Plattformen skal inneholde nyskapende undervisningsopplegg satt i system, og dermed bli en naturlig erstatning for tradisjonell, lærebokstyrt undervisning. Undervisningsplan.no skal gi lærerne et smart samfunn som er enkelt, trygt og motiverende i bruk.

Vi har et klart mål om at barn og ungdom skal oppleve skolehverdagen sin som meningsfull og inspirerende, og at skolen skal kjennes relevant for deres nåtid og fremtid. Vi jobber for at barn og ungdom skal rustes for det samfunnet de skal vokse opp i, og etter hvert drifte videre. Undervisningsplan.no er dynamisk, og kan derfor tilpasse seg endringer veldig raskt.

Prosjektet ble presentert for hoppid i januar 2017, og derfra tatt videre inn som inkubatorbedrift i Vindel. Undervisningsplan.no er nå inne i utviklingsfasen, og Vindel har vært en engasjert og viktig støttespiller helt fra tidlig etableringsfase.

Kontakt: Trond Hungnes

Fyll ut skjemaet og send, så kontakter vi deg:

Kontakt meg via:
E-post
Mobil